Може би един от най-честите стра­хове, свър­зани с раж­да­нето, е стра­хът от бол­ката. Стереотипът на раж­даща жена, кре­щяща от болка, е залег­нал много дъл­боко в кул­ту­рата ни — показ­ват го филми, клип­чета, описва се в книги, среща се в раз­ка­зите на много раж­дали жени.

Мно­гоб­ройни са и раз­лич­ните обез­бо­ля­ващи методи — от ало­па­тич­ните епи­ду­рални упойки, през хоме­о­па­тични лекар­с­тва, методи за релак­са­ция, тип дишане и пр.

Меди­цин­с­ките интер­вен­ции за спи­ране или нама­ля­ване на бол­ката по врeме на раж­дане са стан­дар­тна меди­цин­ска про­це­дура в наши дни.

Важно е аку­шер­ките и акушер-гинеколозите да поз­на­ват и пре­по­ръч­ват раз­лични стра­те­гии за нама­ля­ване на бол­ката по време на раж­дане. Много под­ходи могат да бъдат пред­п­ри­ети за облек­ча­ване на бол­ката и в много страни основна отго­вор­ност на аку­шерка е насър­ча­ва­нето и изпол­з­ва­нето на неме­ди­ка­мен­тозни тех­ники за нама­ля­ване на болката.

Затова е важно да се поз­на­ват и раз­лич­ните фак­тори, вли­я­ещи върху въз­п­ри­я­ти­ето на болка.

Но от какво зависи въз­п­ри­я­ти­ето за болка?

Бол­ката по време раж­дане е ком­п­лек­сен фено­мен и зависи от физи­о­ло­гични, пси­хо­ло­ги­чески, фак­тори на сре­дата, кул­турни фак­тори и субек­тив­ното въз­п­ри­е­мане на тези фак­тори от раж­да­щата жена.

Инте­ре­сен и за съжаление доста пре­неб­рег­ван, поне у нас, аспект е вли­я­ни­ето на средата.

Средата, в която раж­даме, включва фак­тори като: хората в обк­ръ­же­ни­ето, типът вер­бална и невер­бална кому­ни­ка­ция между тях, типът под­к­репа, въз­п­ри­е­ман от жената от обк­ръ­же­ни­ето, сте­пента на непоз­на­тост и стран­ност на сре­дата — неща като мебе­ли­ровка, обо­руд­ване, шум, свет­лина, тем­пе­ра­тура, прос­т­ран­с­тво за дви­же­ние, бол­нич­ните легла, мони­тори, ваги­нал­ните прег­леди и други рутинни про­це­дури, заб­ра­ната за прием на теч­ности, сле­де­нето на тонове, огра­ни­че­ния за движение и др.(1)

Редица изс­лед­ва­ния показ­ват, че окол­ната среда може да пов­лияе на въз­п­ри­е­ма­нето на болка при жените по време на раждане.

Окол­ната среда може да има и поло­жи­те­лен ефект за раж­дане опит на жената. Така нап­ри­мер, според едно изс­лед­ване на Heather (2) се срав­нява опита на жени раж­дащи у дома, без услож­не­ния, с опита на жените, които са родили в роди­лен дом без услож­не­ния. Гру­пата на домашно раж­да­лите въз­п­ри­ема по-малко болка от дру­гата група, родили в роди­лен дом.

Кои са някои от основ­ните фак­тори, които могат да пов­ли­яят на въз­п­ри­я­ти­ето ни за болка по време на раждането?

Шум

Според едно про­уч­ване на Borquez и Wiegers.(1), стре­сът и тре­вож­ността могат да се пов­ли­яят от външни фак­тори като шум или непоз­ната среда. Това зак­лю­че­ние пот­вър­ж­дава зак­лю­че­ни­ята и от други изс­лед­ва­ния. Те отк­рили, че изла­га­нето на шум води до страх и физи­о­ло­гична въз­буда, което може да засили въз­п­ри­я­ти­ето за болка.

Шумът, тем­пе­ра­ту­рата на родил­ната зала, светлинната и усе­ща­нето, че си наб­лю­да­ван, са едни от основ­ните фак­тори, които сти­му­ли­рат нео­кор­текса. Бета ендор­фи­ните са едни от ендор­фин– хор­мо­ните, които се осво­бож­да­ват от мозъка по време на стрес или болка. Ето защо, неп­ри­ятни шумове може да сти­му­ли­рат мозъка и осво­бож­да­ва­нето на бета-ендорфини, които могат да заба­вят раж­да­нето чрез нама­ля­ване на окситоцин.(1)

Огра­ни­ча­ване на движенията

Мобил­ността нама­лява тре­вож­ността у май­ката и нама­лява родил­ните болки.(1)

Изс­лед­ва­ни­ята на Borquez и Wiegers(1) на Lugina(3) показ­ват, че непод­виж­ността по време на раж­да­нето обик­но­вено има отри­ца­те­лен ефект и уве­ли­чава болката.

Въз­мож­ността за дви­же­ние в родил­ната зала спо­мага за по-добро чув­с­тво на кон­т­рол над ситу­а­ци­ята при жената, нама­лява необ­хо­ди­мостта от бол­ко­ус­по­ко­я­ващи лекар­с­тва, и може да намали про­дъл­жи­тел­ността на раж­да­нето. Пре­ка­лено често, обаче, дви­же­ни­ето е огра­ни­чено поради рутинни про­це­дури, като сле­дене тоно­вете на бебето например.

Много от жените спо­де­лят жела­ни­ята си за сво­бода на дви­же­ние по време на раж­да­нето и не същес­т­ву­ват дока­за­тел­с­тва , че такава дей­ност може да бъде вредна за плода или пък за майката.

Лип­сата на уединение

Жените изби­рат да родят в бол­ни­ците, защото смятат, че е „безо­пасна среда“. В дейс­т­ви­тел­ност раж­да­нето в пове­чето бол­ници съз­дава набор от физи­о­ло­гични реак­ции, които да се наб­лю­да­ват, когато човек се чув­с­тва в опас­ност и неза­щи­тен. В типичната бол­нична среда жените са зао­би­ко­лени отв­ся­къде с машини, непоз­нати хора и липса на неп­ри­кос­но­ве­ност на личния живот. В бол­нич­ната среда идеята че „нещата могат да се обър­кат във всеки един момент“ прес­ледва жената пос­то­янно. Тези стра­хове доп­ри­на­сят за осво­бож­да­ва­нето на хор­мо­ните на стреса, каращи жените да изпад­нат в едно физи­о­ло­гично със­то­я­ние на борба или бяг­с­тво. На чисто раци­о­нално рав­нище жената вярва, че бол­ни­цата е сигурна, защи­тена среда, но ней­ното тяло реа­гира по съвсем раз­ли­чен начин. Без зна­че­ние какво казва гла­вата, тялото полу­чава съоб­ще­ни­ето — силно и ясно. Ней­ното тяло реа­гира на една пър­вично, инту­и­тивно ниво, авто­ма­тично влиза в режим борба-или-бягство и драс­тично про­меня про­цеса на раж­да­нето. При избора на съв­ре­менна меди­цин­ска „безо­пас­ност“, жените са стре­си­рани физи­о­ло­гично, което прави и раж­да­нето по-трудно. (4)

Как може да се пос­тигне това уединение?

Жените трябва да знаят, че неп­ри­кос­но­ве­ността на личния живот и уеди­не­ни­ето, не озна­чава да оста­неш сама. Уединението озна­чава да не бъдеш пре­къс­ван, да бъдеш под­к­ре­пян и да се чув­с­т­ваш защи­тен и в безо­пас­ност в про­цеса на раждането.

Чувството на сигур­ност и уеди­не­ние у раж­да­щата жена може да е нару­шено, ако тя чув­с­тва, че е неп­ре­къс­нато наб­лю­да­вана и оце­нява, или чув­с­тва натиск за по-бързо раж­дане, защото вре­мето напредва.

Важно е да може непоз­на­тите или излиш­ният пер­со­нал да се държат далеч (докол­кото е въз­можно) и стра­нич­ните или излишни въп­роси и пре­къс­ва­ния да са све­дени до минимум.

В иде­ал­ния случай, тя е зао­би­ко­лена от семейс­т­вото и про­фе­си­о­на­листи, които слушат, гледат, и спо­койно и тър­пе­ливо я насър­ча­ват, като се уве­ря­ват, че не е нару­шена неп­ри­кос­но­ве­ността на лич­ното й пространство.(4)
Зак­лю­че­ние

Средата, в която жените раждат, може да оказва голям ефект върху страха и тре­вож­ността, а оттам — и изпит­ва­ната болка.

Затова е и важно да се иден­ти­фи­ци­ране и раз­би­рат фак­то­рите на окол­ната среда, които могат да нап­ра­вят раж­да­нето по-положително.

Бол­ни­ците, в лицето на аку­шер­ките и акушер-гинеколозите, могат да помог­нат на жените за по-добро спра­вяне с бол­ката — чрез подоб­ря­ване и про­мяна на окол­ната среда, оси­гу­ря­ване неп­ри­кос­но­ве­ността на личния живот, като се избяг­ват ненуж­ните про­це­дури и опре­де­ля­нето на източ­ни­ците на страх или смущение.
Биб­ли­ог­ра­фия

1. Borquez, H.A., Wiegers, T.A. A comparison of labour and birth experiences of women delivering in a birthing centre and at home in the Netherlands. Midwifery, vol. 22, 2006, no. 4, p. 339–347.
2. Pirdel manizheh, Pirdel Leila, Perceived Environmental Stressors and Pain Perception During Labor Among Primiparous and Multiparous Women,Journal of Reproduction and infertility, OCTOBER-DECEMBER 2009; 10(3 (40)):217–223.
3. Lugina H, Mlay R, Smith H. Mobility and maternal position during childbirth in Tanzania: an explora-tory study at four government hospitals. BMC Pregnancy Childbirth. 2004;4(1):3
4. Lothian JA. Do not disturb: the importance of privacy in labor. J Perinat Educ. 2004;13(3):4–6

 

*Статията е публикувана за пръв път на сайта на Родилница: http://www.rodilnitza.com/blog/birth/bolkata-po-vreme-na-rajdane/

 

 

Коментари

Коментирай